අනුහස්ගෙයි දෙව්මිගෙයි දෙවෙනි ගමන Photos මෙන්න


Groom's designer wear by: Dr. Namal Balachandra
Bride's designer wear by: Dr. Namal Balachandra
Hotline: 0777125000 | Wills Design Private Ltd
Hair & makeup by: Chandimal Jayasinghe
Photography: Studio U

Popular posts from this blog

සිරුරට ප්‍රෝටීන් අඩුබව කියන ලකුණු

2018 ඔබට කොහොමද?